פרשת ויקרא – הכל בגלל א' קטנה

ה-א' של המילה "ויקרא" הפותחת את ספרנו – קטנה.
בקטנותה היא מבליטה את שארית המילה "ויקר" כמילת בסיס אליה היא, ה-א', מצטרפת.
ואולי הפוך?
המדרש שם לב לדבר ומשתף מחלוקת המשווה בין נבואתו של בלעם לנבואתו של משה:

מה בין נביאי ישראל לנביאי אוה"ע? 
ר' חמא בר חנינא ורבי יששכר דכפר מנדי,

רבי חמא בר חנינא אמר:
אין הקדוש ברוך הוא נגלה על אוה"ע, אלא בחצי דיבור,
כמה דתימר (במדבר כ"ג): "ויקר אלקים אל בלעם",
אבל נביאי ישראל בדבור שלם,
שנאמר: "ויקרא אל משה".

לרבי חמא בר חנינא ברור שמילת המוצא הינה ק.ר.א. ובלעם מקבל רק חצי.

מהו דיבור חלקי?
האם רמז לו "פססס, הי אתה? רוצה בקבוק מלא נבואה?" ???
ר' יששכר מכפר מנדי חולק וגורס כיוון הפוך:

ור' יששכר דכפר מנדי אמר: כך יהא שכרן.
אין לשון ויקר אלא לשון טומאה,
כמה דתימר (דברים כג): "אשר לא יהיה טהור מקרה לילה",
אבל נביאי ישראל: 
בלשון קדושה,
בלשון טהרה,
בלשון ברור,
בלשון שמלאכי השרת מקלסין בו להקב"ה. 

כמה דתימר (ישעיה ו): "וקרא זה אל זה ואמר".

מהו מקרה לילה?
מהי הטומאה המדוברת?
נדמה לומר שבלעם נמצא ברמה תשוקתית גבוהה שחלומו הרטוב (פשט הביטוי "מקרה לילה") הינו שתהיה לו התגלות אלוקית.
ההתגלות היא חוויה חושנית לשם החוויה. כלי למילוי התשוקה.
האדם ותשוקתו – עיקר. האלקים – ספק חוויות.
ובכך היא טומאה – ההפך מחיים. היא התגלות שבמהותה הינה מבוי סתום – סתום העין.

לעומת זאת, נביאי ישראל ומשה בראשם משקפים אלטרנטיבה להתגלות – התגלות נכוחה.

היינו מצפים שר' יששכר יביא את הפסוק בפרשתנו לדוגמא לנבואת נביאי ישראל.
בדיוק כמו שעשה בר הפלוגתא, ר' חמא. מהו לשון של קדושה: "ויקרא אל משה".
אבל, זה לא היה מספיק.
ה-א' קטנה.
אולי גם משה חולם על התגלות בלילה?
פונה ר' יששכר אל השורש ק.ר.א. ומחפש מקור משמעותי ומהותי יותר אותה הוא מוצא בקריאת המלאכים זה אל זה.
הקריאה של המלאכים הינה קריאה נוכחת, הדדית, שותפה, מקשיבה ודורשת בו-זמנית ומתוך כל זאת – מקלסין בו להקב"ה.
ההתגלות של נביאי ישראל, לא רק שהיא התגלות של הקב"ה אל הנביא, היא באותה מידה התגלות של הנביא אל הקב"ה.
קרא זה אל זה, האדם ואלוקיו.
משה, אליהו, ירמיהו ועוד – נביאים שעומדים נוכחים ונכוחים מול האלוקים ומביעים עמדה.

"ויקרא אל משה"
ה-א' שותקת וקטנה
ה-א' היא אם קריאה
ה-א' מבדילה
בין חוויה להווייה
ובין גורל (מקרה) לייעוד (קריאה)

האם נדע גם אנחנו
בתפילות, במצוות, בלימוד ובכלל בהתגלות השכינה במעשינו
להבדיל בין "ויקר" ל"ויקרא"?

מודעות פרסומת

פרשת ויקהל – מודעת דרושים

linkedin

שמות ל"ה, ל'-ל"ה

ל' – ויאמר משה אל-בני ישראל,
ראו קרא ה' בשם, בצלאל בן-אורי בן-חור, למטה יהודה. 

ל"א – וימלא אתו, רוח אלקים,
בחכמה בתבונה ובדעת, ובכל-מלאכה.  
ל"ב – ולחשב, מחשבת–לעשת בזהב ובכסף, ובנחשת.  
ל"ג – ובחרשת אבן למלאת, ובחרשת עץ; לעשות, בכל-מלאכת מחשבת.  
ל"ד – ולהורת, נתן בלבו:  הוא, ואהליאב בן-אחיסמך למטה-דן.  
ל"ה – מלא אתם חכמת-לב, לעשות כל-מלאכת חרש וחשב,
ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש, וארג;
עשי, כל-מלאכה, וחשבי, מחשבת.

נפלא בעיני הפירוט המלא של דרישות התפקיד של מנהל הפיתוח וההנדסה של הפרוייקט הלאומי של בניית המשכן:

 1. רוח אלקים – קודם כל – חזון ומעוף – כמו גם חיבור לרוח המפקד ורצון/דרישות הלקוח.
 2. חכמה, תבונה ודעת – היכולת לטייל בין מידע גולמי (חכמה), הפקת מודיעין (תבונה) ואינסטינקט הנדסי (דעת).
  ולא יזיק שיהיה קצת חסידי חב"דניק.
 3. ולחשב מחשבות – מהות ההנדסה – תכן, תכניות, סקרים ומחשבות אבל – מולטידיסיפלינרי.
  היכולת להבין את כל אחד ממרחבי ההנדסה
  – לעשות – בזהב, כסף ובנחשת
  – לעשות בחרשת אבן ובחרשת עץ
 4. להורות – ניהול!
  את כל שאר התכונות הוא מילא אותו.
  את הניהול הוא נתן בליבו.
  ניהול מהלב משמש בשני פנים:
  מצד אחד – הוא לוקח כל אדן וקרש במשכן לליבו – הכל שלו. בבחינת "ויעש בצלאל…"
  מצד שני – הוא מורה ומנהל מהלב ומוודא שהוא לא מאבד את היצירתיות, הרגש והאהבה למהות הפרוייקט.
 5. הוא ו…
  אהליאב
  עשי כל מלאכה
  וחושבי מחשבות
  – עבודת צוות וניהול צוות נרחב.
  גם אם לבצלאל ברור איך מכינים את המנורה – הצוות גדול וכולם שותפים.

ככה מגדירים תכונות מנהל.
המלצה לכותבי המודעות ב-Linkedin.